Νέα Υπουργική Απόφαση Εκδρομών 20883-ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 τ.Β’13-02-2020)